Archive for ژانویه, 2014

حرف های بزرگ

If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lost.
Will Smith

نوشتن دیدگاه

2014

سال ها، روز ها و ماه ها می گذرد. باران می بارد، نور خورشید، برف و در تبدیلی متناهی همه چیز سبز می شود. این چه حلقه ی انتزاعی است که در آن دست و پا میزنم در حالی که در ذهن نگاه بر دویدن اسبی چالاک و قدرتمند را تصور می کنم که در دشتی بدون مرز و سبز می دود.
https://www.youtube.com/watch?v=h8XCUbGAILo

نوشتن دیدگاه