Archive for ژانویه, 2014

حرف های بزرگ

If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lost.
Will Smith
Advertisements

نوشتن دیدگاه

2014

سال ها، روز ها و ماه ها می گذرد. باران می بارد، نور خورشید، برف و در تبدیلی متناهی همه چیز سبز می شود. این چه حلقه ی انتزاعی است که در آن دست و پا میزنم در حالی که در ذهن نگاه بر دویدن اسبی چالاک و قدرتمند را تصور می کنم که در دشتی بدون مرز و سبز می دود.
https://www.youtube.com/watch?v=h8XCUbGAILo

نوشتن دیدگاه