Archive for دسامبر, 2012

عصر امروز ایران سقوط کرد!

عصر امروز ایران به وقت مجتبی سقوط کرد..!
به شکلی که صداش و به اندازه ی تمام قوای جنسیم شنیدم.

جمعه 24 آذر 1391

Comments (1)

طول موج زندگی

درد معده به من آموخت که زندگی کوتاه است به اندازه ی خوردن نون، پنیر، گوجه ای در خفا در آخرین لحظات شب. شب… همنشین با مورچه ای کمی آنطرف تر با قرصی نان بر دوش. و شاید زندگی برای آن مورچه همان قرص نان باشد. کمی با لذت تر از من همراه با ترس له شدن در مسیر چرخه حیات زندگی…

 

Comments (1)